Stop násiliu na senioroch

Zdravotne postihnutí seniori majú na Slovensku svojho anjela strážneho

Rozhovor s Komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. ZUZANOU STAVROVSKOU

SM: Nie sme si istí, či naši čitatelia poznajú Úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Predstavte nám, prosím, na úvod Váš úrad a Vašu prácu…

– Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím bol zriadený v roku 2015 na základe Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý je pre Slovenskú republiku záväzný od roku 2010. Samotný úrad je nezávislá štátna inštitúcia.

Ja som bola zvolená do úradu ako historicky prvá komisárka, aj na základe mojich predchádzajúcich skúseností, keďže som sa roky venovala ochrane práv ľudí so zdravotným postihnutím. Mojou úlohou je podieľať sa na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Moja funkcia je verejná a úrad je nezávislý orgán, ktorý sa vyslovene venuje ľudským právam. Nezávislosť spočíva aj v tom, že orgány verejnej moci nemôžu zasiahnuť do môjho výkonu a pôsobnosti. 

Aby som bola konkrétnejšia, chránim a zabezpečujem ľudské práva a slobody všetkým osobám so zdravotným postihnutím a snažím sa podporovať ich uplatnenie v spoločenskom živote, s dôrazom na ich dôstojnosť. Okrem toho monitorujem a realizujem prieskumy, presadzujem záujmy týchto osôb v našej spoločnosti, organizujem aktivi- ty na podporu dodržiavania ich práv. A samozrejme, mám právo požadovať od rôznych subjektov údaje a informácie, aby som mohla posúdiť, či sa práva dodržiavajú. Pokiaľ zistím nedostatky, prichádzajú opatrenia a následne aj kontrola. Gro mojej agendy tvoria individuálne podnety, poskytovanie poradenstva a podávanie návrhov na zmenu zákonov.

SM: Keďže sme magazín pre seniorov a rozprávame sa spolu v rubrike, ktorá sa týka ochrany všetkých seniorov, čo presne robí Váš úrad v tejto oblasti?

– Ochrana seniorov je mi veľmi blízka. Seniori patria spolu s ľuďmi so zdravotným postihnutím medzi najzrani- teľnejšie skupiny. Našou prioritou je poskytnúť pomoc, ochranu, návod na ďalšie riešenie. Žiaľ, pôsobnosť komisárky sa vzťahuje len na osoby so zdravotným postihnutím.

Seniori sú denne vystavovaní rôznym ohrozujúcim situáciám, v dôsledku svojej osamelosti sú oveľa dôverčivej- ší k cudzím osobám, a preto sa stávajú obeťami rôznych podvodníkov. Veľakrát sú odkázaní na podporu a pomoc svojich blízkych. Žiaľ, naša spoločnosť a rodinné vzťahy sú v posledných rokoch založené na konzumnom princípe, na snahe zabezpečiť si lepšie postavenie na úkor svojich blízkych,  predovšetkým na úkor zraniteľných seniorov. Pod prísľubom doživotnej starostlivosti a pomoci dochádza často k prevodu celoživotne nadobudnutého majetku seniora na blízku osobu darovaním. Na Úrad komisára sa potom obracajú oklamaní seniori a žiadajú pomoc. 

Pomoc častokrát poskytujeme aj v prípadoch, keď sa so seniorom zaobchádza obzvlášť kruto, keď sú urážaní, ponižovaní, hladní a smädní, nie je im poskytnutá základná zdravotná a sociálna starostlivosť, ľudskosť a láska. Napriek našim rôznym zákonom na ochranu seniorov naďalej dochádza k ich zneužívaniu nekalými praktikami, ako napríklad predaj predražených tovarov, úžernícke úvery, čím sa zvyšuje počet starších, ktorí sa dostávajú do existenčných problémov. Pri riešení spolupracujeme s mestami a samosprávnymi krajmi a hľadáme čo najrýchlejšiu pomoc. Nie je výnimočné ani to, že sa obraciame na orgány činné v trestnom konaní, pretože sa seniori stávajú obeťami trestnej činnosti, najmä obeťami domáceho násilia. V spoločnosti rastie fenomén zanedbávania starostlivosti, zneužívania a páchania násilia a týrania starších a ľahostajnosť k ich životu. Významne narastá počet tých, ktorí zažívajú domáce násilie.

SM: Vieme, že prebehli rokovania s pánom Martinom Borguľom, poslancom Národnej rady SR, ktorý sa aktívne venuje problematike ochrany seniorov. Čo je potrebné zmeniť, aby sa situácia v oblasti ochrany práv seniorov podľa vás zmenila?

– Ochrana práv seniorov rezonovala nedávno v pléne Národnej rady pri prerokovaní našej Správy o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020. Veľa poslancov vyslovilo návrh, že samotní seniori potrebujú mať svojho špecializovaného ochrancu, ombudsmana. Padla tu aj myšlienka rozšírenia pôsobnosti môjho úradu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím na všetkých seniorov.

Mnohí poslanci sa tejto témy ujali a chcú riešiť zlepšenie ochrany ľudských práv seniorov systémovo. Medzi nich patrí určite aj pán poslanec Martin Borguľa z hnutia Sme rodina. Spoločne už riešime legislatívnu úpravu s cieľom zabezpečiť seniorom plnohodnotnú ochranu ich ľudských práv. 

V našich správach z monitoringov sú spracované aj odporúčania, ktoré by situáciu zlepšili v zariadeniach sociálnych služieb, kde sa za ostatné mesiace prevalilo množstvo problémov. Patrí sem určite posilnenie odbornosti zamestnancov a rozšírenie personálu, s tým spojené aj navýšenie mzdového ohodnotenia zamestnancov, ktorí si svoju prácu robia svedomito a v záujme klientov. Práca s ľuďmi je vždy náročná, ale profesionálne vedenie takéhoto zaria- denia je nevyhnutnosťou. Mám tým na mysli nielen riadenie, ale aj vnútornú kontrolu všetkých procesov v zariadení.

Na záver by som rada dodala, že zistenia, ktoré uvádzam v správach o mojej činnosti, sú veľakrát inšpiráciou pre rôzne štúdie a analýzy pre potreby zmeniť legislatívu. Údaje, ktoré sme uverejnili v správach za roky 2019 a 2020, boli podkladom na spracovanie poslaneckého návrhu na novelu zákona o sociálnych službách, ktorá nadobudla účinnosť v júli tohto roka. Vďaka nemu sa ustanovila v sociálnych službách pozícia „dôverníka“, teda osoby, ktorú si môže každý klient zariadenia zvoliť ako osobu, ktorá je jeho „pravou rukou“ a má právo byť informovaná o všetkých zmluvných a finančných záležitostiach tohto klienta a o použití obmedzovacích prostriedkov telesnej alebo netelesnej povahy. Súčasne sa novelou zakázalo, aby vykonával funkciu opatrovníka zamestnanec zariadenia alebo samotné zariadenie, v ktorom žije klient, ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo je tejto spôsobilosti pozbavený. Som nesmierne rada, že sa postupne niektoré podmienky menia k lepšiemu a môj úrad prispieva k lepším podmienkam života mnohých bezbranných zdravotne postihnutých občanov a seniorov.

Informácie o činnosti nášho úradu sú zverejnené na webovej stránke www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk., kde je možné podať elektronicky podnet alebo objednať sa na stretnutie.

Predplaťte si Senior Magazín z pohodlia domova!

Mohlo by sa vám tiež páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *