Stop násiliu na senioroch

Pomáhame bezmocným seniorom už bezmála dvadsať rokov

Zneužívanie a násilie na starších sa deje na celom svete a nevyhýba sa, žiaľ, ani Slovensku. Problém má stále rastúcu tendenciu a nie je v našej spoločnosti dostatočne riešený. Organizácia FÓRUM PRE POMOC STARŠÍM do procesu zapája množstvo expertov a analyzuje príčiny, formy a hľadá účinné riešenia zneužívania, týrania a zlého zaobchádzania so seniormi. Je jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá aj za pomoci SENIOR linky starším reálne pomáha. Detailnejšie sme sa o tomto fenoméne opäť porozprávali s prezidentkou FÓRA, ĽUBICOU GÁLISOVOU. Podľa jej slov je situácia na Slovensku alarmujúca. Len minulý mesiac riešili na SENIOR linke stovky podnetov.

SM: Na pripomenutie čitateľom by som sa rád opýtal základnú otázku. Aké sú v našej spoločnosti najčastejšie formy zneužívania a týrania seniorov?

– Musím skonštatovať, že napriek tomu, že Slovensko má istú legislatívnu formu ochrany a za posledné roky boli prijaté viaceré novely zákonov, aj naďalej dochádza k zneužívaniu starších. Tak ako sa mení celá spoločnosť a vývoj neustále napreduje, aj spôsoby „tyranov“ sú čím ďalej, tým viac sofistikované. Aj oni sa prispôsobujú novým „možnostiam“. Nekalé praktiky, predaj predražených tovarov, poskytovanie úžerníckych úverov, ktorými sa zvyšuje počet seniorov, ktorí sa dostávajú do vážnych existenčných problémov, častokrát pod nátlakom najbližšej rodiny, podvodné prepisy majetkov… to sú najnovšie prípady. No stále zostáva najčastejším problémom fyzické a psychické násilie v domácom prostredí aj v sociálnych zariadeniach.

SM: O akú časť staršej populácie ide? 

– Počet tých, ktorí zažívajú hlavne domáce násilie, narastá. Potvrdzuje to aj každoročne predložená správa Policajného prezídia v Rade vlády pre seniorov. Tieto údaje pochádzajú z konkrétnych prípadov riešených u nás, v Poradenskom centre Fóra pre pomoc starším a z bezplatnej Senior linky, ktorú prevádzkujeme v rámci celého Slovenska. Ročne nás  kontaktuje tisíce klientov. Treba mať na pamäti, že seniorská populácia patrí u nás k najpočetnejšej skupine. Napriek tomu sa jej venuje najmenej pozornosti. Doba, ktorú žijeme, obracia pozornosť na mladých, glorifikovaná je krása a mladosť, pozornosť sa tiež venuje rôznym málopočetným komunitám či marginalizovaným skupinám. A pritom seniori spravili pre túto krajinu najviac.

 SM: Čo je prvotným problémom v začiatkoch riešenia prípadov? 

– Seniori, ktorí sú objektom násilia, sa nevedia dovolať ochrany a pomoci. Ich problém sa na začiatku bagatelizuje. Nedostatočne ho definujú aj lekári. Môžem konštatovať, že často ho vôbec nediagnostikujú pri náhodnej kontrole. Prípady neriešia kompetentné inštitúcie ani samotná polícia, samospráva či iné mimovládne organizácie. Nefunguje tu akýsi synergický efekt funkčnej spolupráce. O probléme násilia na starších je stále málo informácií a nedostatočné povedomie v spoločnosti. A  okolie častokrát signály nevníma alebo ignoruje.

SM: Je násilie na senioroch špecifické?

– Samozrejme. Seniori sú najzraniteľnejší. Častokrát nevedia, ako v dnešnej dobe postupovať. Tento problém je iný ako pri deťoch a ženách, a to z toho dôvodu, že je viac skrytý, málo sa o ňom hovorí a samotná legislatíva nepostačuje, vyžaduje si špeciálne ustanovenia a postupy. V dostupných zahraničných materiáloch je uvedené, že každý desiaty starší občan je vystavený násiliu a týraniu! Sú ľahkou obeťou. Aj preto som rada, že sa tejto problematiky ujal poslanec Národnej rady SR, pán Martin Borguľa z hnutia Sme rodina, s ktorým v týchto dňoch intenzívne pracujeme na príprave základného dokumentu Charty na ochranu práv starších. Je to prvý krok k ďalším legislatívnym zmenám. 

SM: Aké sú časté úskalia, ak sa konečne prípad začne predsa len riešiť?

– V našej praxi sme sa streli s tým, že ak sa začalo vyšetrovanie prípadu domáceho násilia, postavenie dotknutého seniora v rodine sa zhoršilo. V jednom konkrétnom prípade máme podozrenie, že z tohto dôvodu došlo k úmrtiu poškodeného vzhľadom k zvýšenému psychickému tlaku na neho, nakoľko vyšetrovanie trvalo dlho a napokon samotnú obeť ani nestihli vypočuť. Seniori aj z toho dôvodu majú strach a sťažujú sa, že napriek nahláseniam a podnetom na kompetentné úrady im vlastne nikto nepomôže a oni musia žiť v prostredí spolu s agresorom naďalej. Vo väčšine prípadov má väčšiu váhu slovo násilníka. Obeť sa bojí, a preto niekedy nepotvrdí, že sa na nej násilie deje. Naše Fórum spolupracuje aj s políciou a snažíme sa, aby obeť nebola podstúpená ďalším rizikám v prípade začatia konania.    

SM: Aké sú najčastejšie prípady zo sociálnych zariadení?

– Tu sa seniori stretávajú s ponižujúcim až urážajúcim jednaním. Nemajú zabezpečenú intimitu, súkromie, dochádza k zlému zaobchádzaniu a zanedbávaniu starostlivosti. Neberie sa ohľad na to, že v miestnosti sú aj iné osoby a poskytujú sa im úkony, ktoré si vyžadujú vykonávanie v súkromí so zachovaním dôstojnosti chorého. Často sú vystavení nedôstojnému jednaniu a zaobchádzaniu – nedostatočné zakrytie, vystavenie chladu, prebaľovanie… To, že je klient v zariadení napríklad ležiaci pacient, ešte neznamená, že nevníma a že nie je mentálne v poriadku. Toto sa musí zmeniť!

SM: Čo by ste poradili čitateľom, resp. obetiam, ktoré si tento rozhovor prečítajú?

– Nebojte sa svoj problém riešiť. Nemlčte a konajte! Pokiaľ sa sami neviete domôcť pomoci, využite našu Senior linku, políciu, susedov, okolie, povedzte komukoľvek, že potrebujete pomoc. Starší človek je často závislý na svojich rodinných príslušníkoch a ani nemá inú alternatívu, aby z prostredia, kde je páchané násilie, odišiel. Často aj chráni svojich blízkych, aby sa nedostali „do problému“. Za zlé konanie svojich detí či vnúčat sa hanbí a cíti sa sám za to zodpovedný. No bez radikálneho riešenia sa to nezmení. Máme množstvo prípadov, kedy agresora vykázali zo spoločnej domácnosti a dostal zákaz priblíženia. Takže určite nemlčať a ticho netrpieť. A ja pevne verím, že v spolupráci s pánom poslancom Martinom Borguľom pripravíme ešte účinnejšie a rýchlejšie možnosti ochrany obetí. K tomu je potrebná aj silná osveta, účinnejšie mechanizmy pri súčinnosti s políciou a súdmi, no najmä ich schopnosť vedieť identifikovať, že daná osoba je naozaj týraná.    

SM: Aké sú možnosti opatrení a eliminácie prípadov? Čo na Slovensku v tejto problematike absentuje?

– Jednoznačne najrýchlejší spôsob pomoci je poriadna osveta. Aby sa prípadná obeť vôbec stotožnila s tým, že práve jej sa to deje. Na toto by mali slúžiť médiá, seniorské organizácie, kluby. K dispozícii by mali byť dostupné informačné letáky. Samozrejme, nevyhnutná je spolupráca ministerstva spravodlivosti, ministerstva vnútra, polície a samosprávy. Chýba jasná a jednoznačná ochrana seniora. V prípade podozrenia z páchania násilia by bolo vhodné nariadiť vyšetrenie obvodným lekárom, psychológom so zameraním sa na zistenie správania sa a symptómov na násilie. Samospráva by mala zabezpečovať väčšiu kontrolu osamelých starších občanov a robiť kontroly priamo v domácnostiach. Chýba konkrétny manuál na diagnostikovanie páchania násilia a rozpoznania rôznych foriem, ako i postupy riešenia a poskytnutia pomoci. Treba tiež pouvažovať nad zavedením prísnejších postihov pre agresorov. Vzhľadom na rastúci počet páchania trestných činov typu ohrozovanie života, domovej slobody a majetku starších by bolo na mieste prehodnotiť vyššie trestné sadzby za páchanie takýchto trestných činov. 

SM: A aké sú konkrétne plány Vášho Fóra?

– Naše Fórum plánuje realizovať školenia a stretnutia so seniormi v spolupráci so samosprávou, sociálnymi pracovníkmi z  obecných úradov či políciou o problematike domáceho násilia, aby sa lepšie posilnilo identifikovanie takéhoto konania v praxi, lepšie vyhľadávali tieto osoby a realizovala sa prevencia. Radi svoje poznatky posunieme ďalej. So SENIOR linkou sme, samozrejme, stále k dispozícii širokej verejnosti. Naším cieľom je zlepšiť život a postavenie starších v našej spoločnosti, pretože si to naozaj zaslúžia.

VÝZVA: ak ste aj Vy obeťou týrania, alebo ste sa s ním stretli vo Vašom okolí a potrebujete alebo chcete pomôcť, zatelefonujte na Senior linku, alebo napíšte list či e-mail na Fórum pre pomoc starším.

FÓRUM PRE POMOC STARŠÍM – NÁRODNÁ SIEŤ, 

Záhradnícka 24, 971 01 Prievidza, 

telefón: 046/ 542 03 49, 

e-mail: forumlubica@gmail.com

www.forumseniorov.sk

SENIOR LINKA: 0800 172 500

Mohlo by sa vám tiež páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *